Voorwaarden

Voorwaarden Lukida bv

Welkom op Lukida.com! Lukida raadt u aan deze Gebruikersvoorwaarden goed door te lezen.

Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op ieder gebruik van de website lukida.com (de "Website"), op alle diensten die door Lukida B.V. (“Lukida”) worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Lukida aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van de Website gaat de bezoeker (de “Gebruiker(s)”; Fans en Makers daar mede onder verstaan) akkoord met de Gebruiksvoorwaarden.

Maker-Fan-Lukida

Lukida helpt mensen die mooie en/of waardevolle dingen maken (de “Maker(s)”) daar geld mee te verdienen. Dat doet Lukida door Makers in staat te stellen om deze mooie en/of waardevolle dingen via de Website aan te bieden. Dit laatste gebeurt in abonnementsvorm. Hun fans (de “Fan(s)”) kunnen deze abonnementen via de Website afsluiten en zo met een vast bedrag per jaar hun favoriete Maker steunen. Zo heeft de Maker een inkomen en ontvangen zijn/haar Fans als tegenprestatie voor hun jaarlijkse bijdrage mooie en/of waardevolle dingen.

Lukida is geen partij bij de door de Makers op de Website aangeboden abonnementen. Lukida treedt enkel op als tussenpersoon in de zin van artikel 7:425 BW, waarbij Lukida op naam en voor rekening en risico van de betreffende Makers handelt. Lukida is dus ook geen partij bij de overeenkomst die uiteindelijk tussen de Fan en Maker tot stand komt in geval een Fan besluit via de Website een abonnement te sluiten.

Abonnementen

Tenzij anders is bepaald, wordt een abonnement aangegaan voor de duur van een kalenderjaar (365 dagen). Tenzij het abonnement uiterlijk vijftien werkdagen voor het einde van de lopende abonnementsperiode schriftelijk door de Gebruiker wordt opgezegd, wordt het betreffende abonnement steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Per kalenderjaar is de Fan het voor het betreffende abonnement geldende abonnementsbedrag verschuldigd. Betaling geschiedt per Ideal en/of per automatische incasso.

Persoonsgegevens

Voor een goede werking van de Website is noodzakelijk dat de Gebruiker alle door Lukida opgevraagde (persoons-)gegevens door middel van de Website aan Lukida doorgeeft. De Gebruiker garandeert dat deze informatie actueel, volledig en waarheidsgetrouw is. De Gebruiker geeft eventuele wijzingen per omgaande via de Website aan Lukida door.

Lukida zal de door Gebruikers verstrekte (persoons-)gegevens enkel en alleen gebruiken om een overeenkomst tussen de Fan en de Maker tot stand te brengen, de financiële afwikkeling hiervan te verzorgen en Gebruikers in staat stellen met elkaar in contact te treden. De Gebruiker geeft Lukida toestemming verstrekte (persoons-)gegevens op de hiervoor omschreven wijze te gebruiken en daar waar dit noodzakelijk is aan derden te verstrekken.

Gebruik Website

De Gebruiker zal niet:

-   Handelen in strijd met enige wet- en/of regelgeving en/of met het beleid van Lukida zoals verwoord in deze Gebruikersvoorwaarden;

-   Onjuiste en/of misleidende informatie verstrekken;

-   Handelen in strijd met en/of inbreuk maken op rechten van Gebruikers en/of derden;

-   Berichten verspreiden die spam, kettingbrieven en/of piramidesystemen bevatten;

-   Virussen of andere technologie verspreiden die de belangen en/of eigendommen van Lukida, Gebruikers en/of derden (kunnen) schaden;

-   De infrastructuur van Lukida onredelijk belasten of de goede werking van de Website verstoren;

-   Gegevens van Gebruikers en/of derden kopiëren, bewerken en/of verspreiden.

Aansprakelijkheid

Lukida kan niet garanderen dat haar diensten altijd zullen voldoen aan de verwachtingen van de Gebruiker. Ook kan zij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle op de Website gepubliceerde informatie wordt vermeld onder voorbehoud  van spel- of typefouten. Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan op de Website gepubliceerde informatie.

Lukida sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

(i) gebruik van de diensten van Lukida;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) afname van diensten en/of producten van Makers of gebruik van via de Website gekochte producten; of

(v) wijzigingen in de diensten van Lukida of wijzigingen in of op de Website.

Indien Lukida om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal €100 per schadegeval.

De Gebruiker vrijwaart Lukida tegen alle aanspraken die, op welke wijze dan ook, samenhangen met het gebruik van de Website, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van Lukida.

Wijzigen Gebruikersvoorwaarden

Lukida is gerechtigd deze Gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Lukida zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of vanaf het moment dat de Gebruiker na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Lukida gebruik heeft gemaakt, al naar gelang hetgeen eerder plaatsvindt.

Recht & Rechter

Op deze overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. Eventuele geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.